Környezet- és klímavédelmi csoportszintű szabályzat

 

Környezet- és klímavédelmi csoportszintű szabályzat

 

BEVEZETÉS
A biztosítási és pénzügyi világban nemzetközi szinten vezető szerepet betöltő vállalatcsoportként a Generali Csoport aktív
szerepet kíván játszani a működési területén lévő közösségek fenntartható jövőjének alakításában. Ennek érdekében
olyan gazdaságfejlesztési célokat fogalmaz meg, melyek egyaránt eredményezik a vállalatcsoport üzleti eredményeinek és
az érintett közösségek gazdasági, társadalmi és természeti környezetének folyamatos fejlődését.
A Csoport Magatartási Kódexe kifejezetten az olyan gazdasági és társadalmi fejlődést tartja kívánatosnak, melynek
alapja az alapvető emberi jogok és a munkához fűződő jogok tiszteletben tartása mellett a környezet védelme. Ehhez a
Csoport akként kíván hozzájárulni, hogy célként tűzi ki egyrészt a tevékenységéből közvetlenül fakadó környezeti hatások,
másrészt az értéklánchoz kapcsolódó közvetett hatások csökkentését.
A Generali pontosan ismeri a vállalatcsoport tevékenységéből eredő hatásokat és tudatában van annak, hogy milyen szerepet
tölt be a felelős magatartási minták, így többek között a fenntarthatóság kultúrájának terjesztésében a Csoport
teljes érdekszféráján belül, különösen munkavállalói, ügyfelei, szállító-, illetve pénzügyi szolgáltató partnerei körében.
A Csoport felismerte, hogy az éghajlatváltozás milyen globális környezeti, társadalmi és gazdasági veszélyeket hordoz, s a
széles körű elkötelezettség az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának csökkentése mellett elengedhetetlenül fontos.
 
A SZABÁLYOZÁS CÉLJA ÉS
TÁRGYI HATÁLYA
 
A Környezet- és klímavédelmi Csoportszintű Szabályzat
meghatározza mindazon alapelveket, melyekre a Csoport
tagvállalatok környezetvédelmi vezetésének a stratégiák
és üzleti célok meghatározásánál figyelemmel kell lennie
a környezetvédelem elősegítése, a környezetszennyezés
megakadályozása, a biodiverzitás megőrzése és védelme,
illetve a klímaváltozással kapcsolatos kihívások kezelése
érdekében.
A Szabályzat célja az, hogy a környezeti hatások kezelésére
olyan keretrendszert vázoljon fel, mellyel javítható a
Csoport fenntartható működése, ugyanakkor tekintetbe
vesz minden olyan kockázatot és lehetőséget, melynek lényeges
hatása lehet a vállalatcsoport fő tevékenységére,
illetve hosszú távú értékteremtő képességére. A Csoport
a környezeti hatások kezelésére – a jelen Szabályzatban
meghatározottak érvényre juttatása érdekében – Környezetvédelmi
Menedzsment Rendszert működtet.
A Környezet- és klímavédelmi Csoportszintű Szabályzat
tárgyi hatálya kiterjed a Csoport tagvállalatainak valamennyi
tevékenységére, a Csoport tevékenysége szerinti valamennyi
országban.
 
ALAPELVEK
 
Jelen Szabályzat alapelvei a környezetvédelemről szóló
ENSZ Globális Egyezményben (UN Global Compact) foglaltak
alapján kerültek meghatározásra és kifejezett céljuk:
– a környezetvédelmi problémákkal kapcsolatban az
elővigyázatosság elvének alkalmazása olyan rendszerszintű
irányítási mechanizmus révén, mely mindenkor
a környezetvédelmi szabályok betartására és a környezeti
kockázatok mérséklésére irányul;
– az ökológiai felelősségvállalás előmozdítása és a
környezetvédelmi kérdések tudatosítása mind a
munkavállalók és ügyfelek körében, mind a nagyobb
nyilvánosság felé, olyan programok és kezdeményezések
révén, melyek aktív részvételi kultúrára építve a
folyamatos fejlesztést és közös értékteremtést célozzák
meg;
– olyan környezetbarát technológiák fejlesztésének
és terjesztésének ösztönzése, melyek hozzájárulnak
a hatékonyabb energia- és vízgazdálkodáshoz, a biodiverzitás,
vagyis az élővilág sokféleségének megőrzéséhez,
illetve amelyek jelentős előrelépést képviselnek
az éghajlatváltozás enyhítésében és az ahhoz való alkalmazkodás
elősegítésében.
2 Assicurazioni Generali – Környezet- és klímavédelmi csoportszintű szabályzat
 
FŐBB CSELEKVÉSI TERÜLETEK
 
Annak érdekében, hogy a Szabályzatban foglaltak érvényre
juthassanak a mindennapos működésben és a vállalatcsoport
környezeti teljesítményének folyamatos javítása
megvalósulhasson, s ezzel a Generali Csoport aktívan részt
vállaljon az üvegházhatású gázok kibocsátásának mérsékléséért
folytatott küzdelemben, az alábbi cselekvési területek
– valamint az ezekhez kapcsolódó mutatók és iránycélok
– kerültek meghatározásra.
1. A Csoporthoz tartozó vállalatok ökológiai
lábnyomának mérséklése
– A természeti erőforrások felhasználásának optimalizálása,
vagyis az energia-, papír- és vízfelhasználás, illetve
a hulladéktermelés csökkentése, a vállalati mobilitáshoz
kapcsolódó hatások mérséklése, például alacsony
CO2-kibocsátású termékek és technológiák választásával.
– A környezeti teljesítmény rendszeres ellenőrzése, különös
tekintettel az üvegházhatású gázok kibocsátásának
mérséklésére, annak érdekében, hogy nyomon követhető
legyen a Csoport előrehaladása a folyamatos fejlődés
megvalósítása felé vezető úton.
– A munkavállalók környezettudatosságának elmélyítése
tájékoztató anyagokkal és aktív szerepvállalásra ösztönző
tréningekkel, illetve az ökológiai felelősségvállalás
meghatározásával.
2. A környezet- és klímavédelmi alapelvek beépítése
a befektetési stratégiákba
– Az innovatív energiatermelés támogatása a megújuló
energiaforrásokat és jobb energetikai hatékonyságú
épületeket előnyben részesítő befektetési döntések révén,
befektetési célú eszközök esetében is.
– Felelős befektetési politikák alkalmazása, adott esetben
olyan környezetvédelmi feltételek előírásával, melyekkel
hatás gyakorolható a kibocsátó partnerek [ökológiai] tevékenységére.
3. Az ökológiai problémákból és a klímaváltozásból
eredő kockázatok tudatosítása
– A környezetvédelmi kritériumok beépítése a biztosítási
és befektetési termékek vonatkozásában alkalmazott
kockázatértékelési módszerekbe, ezzel is ösztönözve
az ügyfeleket a környezettudatos magatartásra.
– A Csoport beszállító partnereinek bevonása azzal a céllal,
hogy saját tevékenységük során is környezetbarát
megoldásokat alkalmazzanak, és betartsák a Generali
Csoport Beszállítói Etikai Kódexében foglaltakat.
– Az innováció kultúrájának támogatása a közösségen
belül az ökológiai fenntarthatóság előmozdítása, illetve
az extrém időjárási helyzetek és természeti katasztrófák
megelőzése érdekében.
4. Elkötelezettség a klímapolitikában
– Az éghajlatváltozásból eredő kockázatok elemzésére és
kezelésére irányuló kutatások támogatása, új aktuáriusi
modellek segítségével.
– Párbeszéd és együttműködés kezdeményezése kormányzati
szervekkel, helyi és nemzetközi szervezetekkel,
olyan intézkedési csomagok, stratégiák kialakítása
és alkalmazása érdekében, melyek hozzájárulhatnak az
éghajlatváltozás elleni küzdelemhez, a városok és régiók
ellenállóképességének erősítéséhez, különösen a szélsőséges
időjárási eseményekkel érintett területeken.
5. Adatszolgáltatás és átláthatóság
– A környezetvédelemmel, illetve a klímaváltozás elleni
küzdelemmel összefüggésben kialakított stratégiák és
az elért célok átlátható bemutatása a Csoport minden
érintettje felé.
A SZABÁLYZAT ELFOGADÁSA,
ÉRVÉNYESÍTÉSE
A jelen Környezet- és klímavédelmi Csoportszintű Szabályzat
hatályba lépésével a Generali Csoport korábbi Környezetvédelmi
Szabályzata hatályát veszti. A jelen Szabályzatot
az Assicurazioni Generali S.p.A. Igazgatósága hagyta
jóvá. A Szabályzat bevezetése a Csoport valamennyi tagvállalatánál
kötelező. A Szabályzat bevezetésért a Generali
Csoport Vezérigazgatója felel.
Annak érdekében, hogy a Környezet- és klímavédelmi Csoportszintű
Szabályzat könnyen és széles körben elérhető
legyen, a Szabályzat közzétételre kerül a www.generali.com weboldalon,
illetve a helyi Tagvállalatok honlapjain

 

A szabályzatot ide kattintva tudja letölteni