Adatvédelem Lightbox

Adatvédelmi irányelveink:

 

Az adatkezelés alapja:

 

Bármely személyes adat megadása és ezáltal annak jelen szabályzat szerinti kezeléséhez történő hozzájárulás önkéntes. Az adatkezelés jogalapja ezen önkéntes hozzájárulás.

 

Az Ügyfél a személyes adatainak megadásával egyben hozzájárul a GPC részére, a személyes adatai jelen szabályzat szerinti kezeléséhez.

 

Az adatok megadása:

 

A weboldal rendeltetésszerű használatához a felhasználó (továbbiakban: ”Ügyfél”) által különböző információk és adatok, esetenként személyes adatok megadása szükséges.

 

Az internetes oldal felhasználásával konkrét szerződés megkötésére irányuló eljárás kezdeményezésére csak személyes adatok megadásával is járó regisztrációval rendelkező Ügyfeleknek van lehetősége.

 

A fentiekre tekintettel az adatok megadásával járó további internetes felületekre csak a jelen szabályzat megismerése és elfogadása után lehet továbblépni (”Továbblépés”). A Továbblépéssel az Ügyfél egyben a jelen szabályzat megismerését és elfogadását is elismeri.

 

A GPC felhívja a figyelmet arra, hogy a nem valós, hibás, vagy hiányos adatközlés (együttesen téves adatközlés) esetében az oldal rendeltetésszerű használatra nem, illetve korlátozottan alkalmas. A téves adatközlés miatt a díjszámítás (tarifálás) esetenként sikertelen, vagy téves eredményű lehet; egyben veszélyezteti, illetve késleltetheti a konkrét biztosítási szerződés létrejöttét eredményező folyamatot, és akár a megkötött biztosítási szerződés érvénytelenségét is eredményezheti, korlátozhatja; akadályozhatja az adatkezelés céljaival összefüggő hatékony kapcsolattartást, információközlést.

 

A GPC az adatok Ügyfél által történő megadásával összefüggésben mindennemű felelősséget kizár.

 

Az adatkezelés célja:

 

A GPC az Ügyfél személyes adatait az alábbi célra kezeli:

a.)   a tarifálása érdekében, 

b.)   a tarifálás eredményének Ügyfél által megadott e-mailcímre történő megküldés érdekében.

c.)   a tarifálás eredményének Ügyfél részére történő tárolása érdekében (pl. későbbi újbóli tarifáláskor, vagy szerződéskötéskor már nem szükséges ezen adatokat ismételten megadni).

d.)   a tarifálás során, vagy annak eredményeként felmerülő szakmai és adminisztratív Ügyféligények, kérdések kielégítése, megválaszolása érdekében.

e.)   az Ügyfél személyének szükségszerű azonosíthatósága érdekében.

f.)    saját és mindenkori partnerei tevékenyégét, aktuális szolgáltatásait, termékeit, ajánlatait ismertető (reklám és marketing célú) és/vagy lehetséges ügyféligényt felmérő közvetlen megkeresés érdekében. (pl. elektronikus/postai küldemény, vagy más egyéni kommunikációs eszköz, illetve személyes megkeresés útján, akár a tevékenységbe biztosítási, hitelintézeti, tőkepiaci-befektetési pénztárpiaci termékek közvetítésére szerződött partnerei bevonásával)*

 

Az adatkezelés időtartama, az adatok törlése, módosítása:

 

A GPC a személyes adatot törli, ha kezelése jogellenes; az Ügyfél kéri, az hiányos vagy téves - és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki; az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt; azt a bíróság vagy a Hatóság elrendelte. A GPC a helyesbítésről és a törlésről az Ügyfelet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti. 

 

Az Ügyfél által megadott személyes adatokat az adat rögzítést követő 10 nap után törli a rendszeréből az alábbi kivételekkel.

a.)   A GPC megadott személyes adatokat az adatkezelési célok szerinti határozatlan időtartamra szóló szolgáltatás nyújtása/igénybevétele érdekében határozatlan időtartamra, de legfeljebb az Ügyfél adatai törlésére vonatkozó rendelkezéséig kezeli.

b.)   Az Ügyfél személyes adatokat a GPC a törvény eltérő rendelkezésének hiányában

ba) a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy

bb) a GPC vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll

további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti.

 

Törlés helyett a GPC zárolja a személyes adatot, ha az Ügyfél ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az Ügyfél jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

 

A GPC megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha az Ügyfél vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.

 

A helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

 

A regisztrált Ügyfél mindenkor tárolt adatai és egyéb információ egyedi elérését a GPC regisztráció keretében az Ügyfél által megadott egyedi jelszóval biztosítja az Ügyfél számára. A jelszó, és annak biztonságos kezelése az Ügyfél érdeke, így a jelszó elvesztéséért, vagy harmadik személy részére megismerhetővé válásáért GPC csak akkor felel, ha ez igazoltan a GPC felróható magatartásából, vagy mulasztásából ered. A regisztrált Ügyfél az adatai módosítását a fentiek alapján maga is elvégezheti.

 

Egyebekben az adatok módosítása, törlése, zárolása, bármikor, költségmentesen kérhető a GPC-től az Ügyfél által.

 

A GPC az adatot nem törölheti, ha azt az adatkezelést törvény rendelte el. Az adat azonban nem továbbítható az adatátvevő részére, ha a GPC egyetértett a tiltakozással, vagy a bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította.

 

Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat a GPC rendelkezésére áll, a személyes adatot a GPC helyesbíti.

 

* Az f.) pont szerinti – közvetlen üzletszerzés, direktmarketing célú - adatkezelést az Ügyfél utóbb külön is tilthatja. Az Ügyfél ezirányú tiltó rendelkezéséig az adatai megadásával egyben hozzájárul a GPC a saját és/vagy mindenkori partnerei tevékenyégét, aktuális szolgáltatásait, termékeit, ajánlatait ismertető (reklám és marketing célú), vagy lehetséges ügyféligényt felmérő adatait felhasználó közvetlen megkeresésekhez (pl. elektronikus/postai küldemény, vagy más egyéni kommunikációs eszköz, illetve személyes megkeresés útján, akár a tevékenységbe biztosítási, hitelintézeti, tőkepiaci-befektetési pénztárpiaci termékek közvetítésére szerződött partnerei bevonásával.)

 

 

Az adatok átadása, adatkezelő bevonása:

 

A GPC felhívja figyelmet, hogy az Ügyfél személyes adatait a GPC a mindenkori tevékenyégére, a mindenkor nyújtott és /vagy közvetített szolgáltatásokra., lehetőségekre irányuló kérdések megválaszolása, a szerződéses igények lehető legteljesebb felmérése, kielégítése, valamint a felmerülő szakmai és adminisztrációs problémák operatív megoldása, kezelése érdekében a GPC-vel biztosítás (hitelintézeti, tőkepiaci-befektetési, pénztárpiaci termékek/szpolgáltatások) közvetítésre irányuló jogviszonyban állók részére is – természetesen ezen jogviszonyuk hatály alatt - megismerhetővé teszi.


A GPC tájékoztatja az Ügyfelet, hogy a szolgáltatása informatikai hátteréhez a WEBPIARE s.r.o. (Gútsky rad 5. Komárno 945 01; cégjegyzékszám: 43 803 016) szolgáltató (Informatikai szolgáltató) informatikai szolgáltatását veszi igénybe, melynek keretében az adatrögzítés az Informatikai szolgáltató által a GPC számára kizárólagosan biztosított rendszer-részben kerül rögzítésre, tárolásra és kezelésre. A GPC és az Informatikai szolgáltató adatkezelésre vonatkozó szerződése alapján a rögzített adatok megismerésére, saját célú felhasználására az Informatikai szolgáltató nem jogosult.

 

Az Ügyfél az adatainak megadásával egyen hozzájárul, hogy adatait az adatkezelési célok megvalósítása érdekében a GPC a vele közvetítésre irányuló jogviszonyban álló szerződéses partnerei részére is – természetesen ezen jogviszonyuk hatály alatt - megismerhetővé tegye, továbbá, hogy azokat a GPC a fenti szabályok szerint külföldi székhelyű Informatikai szolgáltató (WEBPIARE s.r.o.) bevonásával tárolja és kezelje.

 

Tájékoztatás az adatok kezeléséről

 

Az Ügyfél tájékoztatást kérhet a GPC-től a személyes adatai kezeléséről. Ilyen igény esetében a GPC a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül, közérthető formában, az Ügyfél erre irányuló kérelmére írásban adja meg a tájékoztatást.

 

A tájékoztatás ingyenes, azonban ha az Ügyfél a folyó évben azonos adatkörre már nyújtott be tájékoztatási kérelmet, úgy a tájékoztatásért a GPC előzetesen közölt mértékű költséget jogosult felszámolni.

 

A tájékoztatás megtagadásáról, annak jogalapjáról, valamint az igénybe vehető jogorvoslatról írásban tájékoztatja az Ügyfelelt.

 

Tiltakozás az adatkezelés ellen

 

Az Ügyfél tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,

a.)   ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;

b.)   ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint

c.)   törvényben meghatározott egyéb esetben.

 

A GPC a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről az Ügyfelet írásban tájékoztatja.

 

A tiltakozásának megalapozottsága esetében az adatkezelést a GPC - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

 

Ha a GPC ekörben meghozott döntésével nem ért egyet, illetve ha az adatkezelő a (2) bekezdés szerinti határidőt elmulasztja, az érintett - a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat.

 

Az Ügyfél jogosult a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál bejelentéssel élni, amennyiben észleli, hogy személyes adatai kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll.

 

Bírósági jogérvényesítés

 

Az Ügyfél adatkezelésével összefüggő jogainak megsértése esetén a GPC ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

 

A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per - az Ügyfél választása szerint - az Ügyfél lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

 

Elérhetőségek:

 

GPC részére címzett nyilatkozatok megtehetően írásban az adatkezeles@gpconsulting.hu, vagy a GPC mindenkori székhelyére (jelenleg: 1132 Budapest, Váci út 36-38.) küldött levélpostai küldeményben.

 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei:


Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

Postai cím: 1530  Budapest, Pf.: 5.

Telefon: +36 (1) 391-1400

Fax: +36 (1) 391-1410

E.mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

weboldal: www.naih.hu

 

 

GP Consulting Kft. adatkezelő

(2014.11.01.)